Skip to main content

Lämmönvaihtimissa esiintyvä likaantuminen (eng. fouling) on yleinen ongelma, joka voi johtaa heikentyneeseen lämmönsiirtoon, laitteen tukkeutumiseen tai jopa sen käyttökelvottomuuteen. Tämä puolestaan voi aiheuttaa tuotannossa turhia seisokkeja ja taloudellisia tappioita. Likaantumista voidaan kuitenkin välttää onnistuneilla suunnitteluratkaisuilla.

 

Oikeat ratkaisut pidentävät lämmönvaihtimen elinikää

Lämmönvaihtimen likaantumisen minimoimiseen voidaan suunnitteluvaiheessa vaikuttaa merkittävästi kolmella asialla:

1. Sopivilla materiaalivalinnoilla

2.Teknisesti suunnittelemalla laite siten, että se pysyy puhtaana ja on helppo huoltaa

3. Oikean tyyppisen laitteen valinnalla

Laadukkaampiin materiaaleihin ja hyvään huollettavuuteen investoiminen voi merkittävästi vähentää likaantumisriskiä. Esimerkiksi liian karkea materiaali lämmönsiirtimen putkissa lisää merkittävästi sedimenttien kertymistä. Vaikka laadukkaampi materiaalivalinta voi tulla hieman kalliimmaksi, se on kannattava sijoitus, koska hyvin hoidettuna uusi lämmönsiirrin voi kestää 30–40 vuotta.

Materiaalivalinnan lisäksi teknisen suunnittelun onnistuminen on merkittävää laitteen likaantumisen ehkäisyn, mutta myös huollon kannalta. Teknisessä suunnittelussa kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi lämmönsiirtimien virtausnopeuden optimointiin, koska suuret virtausnopeudet voivat vähentää likaantumista, mutta liian suuret nopeudet voivat myös kuluttaa turhaan energiaa. Huolto on tärkeää sedimenttien kertymisen, biologisen likaantumisen ja korroosion estämiseksi. Laite on suunniteltava helppohoitoiseksi ja säännöllinen ylläpito on tärkeää, jotta vältetään mahdolliset ongelmat. Myös käyttäjiä on koulutettava laitteen asianmukaiseen huoltoon.

Materiaali- ja teknisten valintojen lisäksi oikean tyyppisen lämmönvaihtimen valinta vaikuttaa ratkaisevasti likaantumiseen. Onkin tärkeää valita oikea lämmönsiirtimen tyyppi käyttötarkoitukseen, ei vain tehoon perustuen. Ammattilaisemme West Weldingillä voivat auttaa neuvomaan, minkälainen lämmönsiirrin on paras valinta mihinkin käyttötarkoitukseen.

Lämmönvaihtimeen kertyvät sedimentit ja orgaaniset aineet voivat johtaa lyhyessäkin ajassa laitteen heikentyneeseen lämmönsiirtoon tai tehdä lämmönvaihtimesta käyttökelvottoman. Onnistuneella suunnittelulla pystytään kuitenkin merkittävästi lisäämään laitteen käyttöikää ja vähentämään huoltovälejä.

Oikean tyyppisen lämmönsiirtimen valitseminen on myös taloudellinen päätös

On tärkeää huomata, että saattaa tulla päivä, jolloin lämmönsiirrin syystä tai toisesta tulee käyttöikänsä päähän. Jotkut lämmönsiirtimet eivät ole korjattavissa tai vaihtaminen voi viedä paljon aikaa. Putkilämmönsiirtimet tarjoavat kuitenkin sen edun, että vaikka joitakin putkia pitäisi vaihtaa, lämmönvaihdin voi silti toimia odotusaikana. Levy-lämmönvaihtimet eivät esimerkiksi välttämättä tarjoa tätä mahdollisuutta, jos levyt ovat kärsineet korroosiosta. Joissakin tapauksissa hieman kalliimpaan lämmönvaihtimeen sijoittaminen voi säästää rahaa pitkällä aikavälillä ja estää käyttökatkot.

Yhteenvetona voidaan todeta, että onnistunut lämmönvaihtimen suunnittelu, asianmukainen materiaalivalinta ja helppo huollettavuus ovat avainasemassa likaantumisen ehkäisyssä ja laitteen käyttöiän pidentämisessä. Oikea huolto ja käyttäjien koulutus ovat myös tärkeitä sedimenttien, biokasvun ja korroosion estämiseksi. Oikea lämmönvaihtimen tyyppi tulisi valita tilanteen mukaan, ja asiantuntemuksen hyödyntäminen suunnitteluvaiheessa voi olla kannattavaa.